Kirkegården

Vedligeholdelse, pleje og administration af kirkegården varetages af Nyborg Kirkegårde. Henvendelse kan ske på tlf. 65311527 eller mail@nyborg-kirkegaarde.dk

Priser for gravsteder og vedligeholdelse af samme fremgår af takstblad.

Det vides ikke, hvor gammel kirkegården er. Men, den er betydelig yngre end kirken. Den er smukt beliggende rundt om hele kirken og er indkredset af et gammelt stendige.

Tidligere var kirkegården kendetegnet ved snorlige rækker af gange, og hække der dannede en naturlig ramme om gravstedet. Det er ikke det syn, der møder en besøgende i dag.

For godt 100 år siden blev alle døde begravet, og det var helt almindeligt, at gravstedet blev bevaret udover fredningstiden. I 1921 besluttede menighedsrådet at købe Refsvindinge Hospital, der var beliggende på en grund øst for kirkegården. Hospitalet blev nedrevet, og grunden skulle sikre, at der var tilstrækkeligt med gravpladser.

Grunden blev imidlertid ikke benyttet til det formål, da eftertiden har vist, at den oprindelige kirkegård så rigeligt kunne imødekomme behovet for gravpladser.

Det skyldes blandt andet, at slægtninge i vid udstrækning flytter til andre dele af landet, og derfor ikke har mulighed for at passe gravstedet. Pasning af gravstedet bliver derfor tilkøbt i fredningstiden, hvorefter gravstedet nedlægges.

Den primære årsag skal dog findes i det ændrede begravelsesmønster. I 1892 blev det ved lov tilladt at kremere afdøde (ligbrænding) og nedsætte urnen i et urnegravsted, der fylder betydeligt mindre end et kistegravsted. Nogen vælger også en urnenedsættelse, der er markeret med en stenplade i græsplænen, eller urnenedsættelse et anonymt sted.

Ved slutningen af 2020 er der ca. 130 gravsteder på kirkegården.

På kirkegården finder man desuden bevaringsværdige gravminder, der fortsat har sin plads, selv om fredningstiden er udløbet.

Bisættelser med efterfølgende kremering har udviklet sig meget i Danmark de sidste 6 – 7 årtier.I 1955 blev ca. 25% kremeret. I 1970 var det mere end halvdelen, og i dag er det ca. 85%.Det er en udvikling, der også ses i Refsvindinge, hvorfor der er mange tomme kistegravpladser, men et stigende antal urnegravsteder.

Det medfører mange tomme områder, der skal anvendes på en måde, så kirkegården fortsat fremstår som en helhed.

Det er et arbejde som blev påbegyndt i 1990érne på kirkegårdens sydside med inspiration af tidligere kirkeværge Else Rudbæk, og som nu fortsættes over en årrække med inspiration fra en udviklingsplan, som er udarbejdet af en landskabsarkitekt med særligt kendskab til kirkegårde.

Forandringer vil ske efterhånden som økonomien tillader det. Men det bliver med det mål, at kirkegården altid skal fremstå som et harmonisk og fredfyldt sted, hvor man kan finde ro, mindes og glædes.

Seneste vedtægt for kirkegården er vedtaget d. 17. marts 2017.

Takster for

Refsvindinge kirkegård

Vedtægt for kirkegården

Epitaf for Friderich Bagger

I Aaret 1775 havde Bagger (1710-1791) ladet plante et Par Elmetræer ved Refsvindinge Kirkes Østgavl, hvor han vilde have sin Grav.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S